Λειτουργία Βιβλιοθήκης


Κανονισμός Βιβλιοθήκης και Αρχείου

 

 

Α. Χρήση Βιβλιοθήκης της Ε.Π.Μ. (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες)

1. Η Βιβλιοθήκη είναι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

2. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αναγράφονται σε ειδική πινακίδα στην είσοδο του κτιρίου.

3. Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική.

4. Ο επισκέπτης της Βιβλιοθήκης υποχρεούται:

    α) να παραδίδει στον υπεύθυνο την ταυτότητά του και άλλες χειραποσκευές, τις οποίες θα παραλαμβάνει κατά την αποχώρησή του και

    β) να συμπληρώνει ειδική καρτέλα εισόδου στη Βιβλιοθήκη.

5. Ο υπεύθυνος Βιβλιοθήκης συμπληρώνει σε ειδική καρτέλα την ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο και το είδος του εντύπου που παραλαμβάνει ο αναγνώστης.

6. Απαγορεύονται αυστηρά:

    α) Η απομάκρυνση οποιουδήποτε εντύπου από το χώρο της Βιβλιοθήκης.

    β) Η οποιαδήποτε αλλοίωση της ακεραιότητας των εντύπων ή προσθηκών σε αυτά.

    γ) Το κάπνισμα και η χρήση ποτών και τροφών.

7. Στους χρήστες μπορούν να δοθούν φωτοτυπίες σελίδων του εντύπου που επιθυμεί (εφόσον επιτρέπεται η φωτοτύπησή του και εφόσον το επιτρέπει ο φόρτος εργασίας του φωτοτυπικού μηχανήματος και του αρμόδιου υπαλλήλου), οι οποίες όμως δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 1/4 του συνόλου των σελίδων του εντύπου. (Καταβολή δαπάνης για τις φωτοτυπίες)

 

Β. Χρήση Αρχείου της Ε.Π.Μ. (έγγραφα, φωτογραφίες, χάρτες, παλιές εκδόσεις βιβλίων – περιοδικών - εφημερίδων, κ.ά.)

1. Το αρχειακό υλικό είναι στη διάθεση μόνο των ερευνητών ύστερα από έγκριση αίτησης που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και εφόσον το υλικό δεν εμπίπτει σε περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία, ο κανονισμός, η θέληση του δωρητή (σε περίπτωση που το αρχείο προέρχεται από δωρεά) και εφόσον το υλικό δεν χρειάζεται συντήρηση ή είναι αταξινόμητο.

2. Απαγορεύονται αυστηρά:

    α) Κάθε αλλαγή στην απόλυτη ταξινομική σειρά των φακέλων και των εγγράφων.

    β) Η φωτοτύπηση οποιουδήποτε αρχειακού υλικού.

3. Οι ερευνητές που έχουν συμβουλευθεί το Αρχείο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών και δημοσιεύουν μελέτες ή εργασίες τους θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο της εργασίας τους στη Βιβλιοθήκη της. Εξυπακούεται ότι θα μνημονεύουν ρητά στην εργασία τους ως πηγή το Αρχείο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο Α’ μέρος του Κανονισμού λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

 

Παράβαση των όρων του κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης και του αρχείου θεμελιώνει δικαίωμα αιτήματος αποκατάστασης τυχόν ζημιάς

 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά 10:00 – 16:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή