Αρχείον Πόντου

 

«...Κατά κοινόν και διακαή πόθον των απανταχού Ποντίων η εν Αθήναις Επιτροπή Ποντιακών Μελετών απεφάσισε να περισυλλέξη, μελετήση και δημοσιεύση τον ιστορικόν, λαογραφικόν και γλωσσικόν θησαυρόν του Πόντου. Όργανον της Επιτροπής είναι το Αρχείον Πόντου. Το περιοδικόν τούτο σύγγραμμα θα περιέχη ιστορικάς, αρχαιολογικάς, τοπογραφικάς και άλλας συναφείς μελέτας δυναμένας να διαφωτίσουν  τον μακραίωνα βίον του ποντιακού Ελληνισμού. Θα αποθησαυρίση τα δημώδη άσματα, τας παροιμίας, τα έθιμα και τας παραδόσεις και θα ερμηνεύση αυτάς. Θα προσπαθήση να περισώση την μουσικήν και ό,τι άλλο εκ της λαϊκής τέχνης είναι δυνατόν να περισωθή. Και θα φροντίση να καταρτίση πλήρες λεξικόν και πλήρη γραμματικήν του ποντιακού ιδιώματος....»

 

Από το εισηγητικό άρθρο του πρώτου προέδρου αοίδιμου μητροπολίτη Χρυσάνθου στον πρώτο τόμο του «Αρχείου Πόντου» το 1928.

 

Διευθυντές του «Αρχείου Πόντου» διετέλεσαν :

 

- Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος, από τον 1ο τόμο μέχρι τον 23ο τόμο.

- Ο Οδυσσέας Λαμψίδης, από τον 24ο τόμο μέχρι τον 42ο τόμο.

- Ο Δημήτριος Τομπαΐδης, από τον 43ο τόμο μέχρι τον 52ο τόμο.

- Ο Χρήστος Γαλανίδης, από τον 53ο τόμο μέχρι σήμερα.

 

 

«ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ»

Διευθυντής: Χρήστος Γαλανίδης

 

Μέλη Συντακτικής Επιτροπής

Γαλανίδης Χρήστος

Ερμόπουλος Ιωάννης

Χαριτίδου Γεωργία

 

 

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 58